Artists

 1. Anirban Sheth
 2. Azis TM
 3. Bharati Sagar
 4. Humera Ali
 5. Kalidas B Sonar
 6. Mani M Mani
 7. Prakash Nayak
 8. Ramu Maredu
 9. Rani Rekha
 10. Sandhya K Sirsi
 11. Saravana
 12. Sheelvanth Yadgiri
 13. Sultana Hasan